POWER 2.15 [zakończony]

Termin: 08.09.2017 - 15.09.2017

Instytucja ogłaszająca konkurs: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opiekun konkursu w CAWP:

Aneta Fausek,
tel. 12 663 38 07,
e‑mail: aneta.fausek@uj.edu.pl

Przedmiot konkursu: Opracowanie modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego: wariant szkoła - centrum kształcenia praktycznego - pracodawca oraz wariantu szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca.

UWAGA: alokacja na konkurs została podzielona na 10 obszarów branżowych do których przyporządkowano 25 branż, a jeden projekt może obejmować wyłącznie jeden z obszarów branżowych.

Forma i termin składania wniosków o dofinansowanie projektu: W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17. Termin składania wniosków: do 15 września 2017

Regulacje wewnętrzne UJ:

W ramach konkursu dokumenty prosimy składać zgodnie z zapisami Zarządzenia nr 56 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 roku w sprawie: regulaminu postępowania w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji:

Ogłoszenie na stronie POWER

Data opublikowania: 14.09.2017
Osoba publikująca: Marta Maj