Zmiany dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w projektach

W związku z Uchwałą nr 59/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku wprowadzającą zmiany do Statutu UJ dotyczące przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych uprzejmie informujemy, że do konkursów tych co do zasady stosuje się przepisy określone przez instytucje finansującą projekt, a dopiero w przypadku braku określenia tych zasad zastosowanie mają postanowienia § 157a Statutu UJ.

Wobec powyższego procedura przeprowadzania konkursów, zgodna z aktualizacją Statutu UJ wygląda następująco:

1. Dziekan lub kierownik jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu wnioskuje do Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych na piśmie o zgodę na ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowe. (W przypadku stanowiska profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego lub wizytującego wymagana jest opinia Senatu UJ.)

2. Konkurs ogłasza Rektor. Ogłoszenie konkursowe przygotowuje Kierownik projektu. Z upoważnienia Rektora UJ ogłoszenie podpisuje Dziekan Wydziału lub Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu. Wzór ogłoszenia konkursowego znajduje się na stronie DSO

3. Informacje zawarte w ogłoszeniu muszą być zgodne z wymogami projektu (szczególnie proszę zwrócić uwagę na wszystko co zostało wpisane do wniosku o finansowanie, m.in. na informacje podane w punkcie kompetencje lub kwalifikacje wykonawców).

4. Ogłoszenie należy udostępnić publicznie na stronie internetowej Uniwersytetu (np. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UJ) oraz jeśli wymagają tego przepisy projektowe, również na stronie internetowej jednostki finansującej projekt.

5. Minimalny termin trwania konkursu to 2 tygodnie.

6. Dziekan lub Kierownik Jednostki odpowiedzialnej za realizację projektu powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzi kierownik projektu jako przewodniczący komisji oraz dwóch członków będących przedstawicielami wydziału lub jednostki będącej miejscem realizacji projektu.

7. Komisja dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur, a jej wynik przedstawia Dziekanowi. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

8. Dziekan występuje do Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z odpowiednim wnioskiem (załącznik nr 5a do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym) w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata. (W przypadku konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego Rektor przedkłada wniosek dziekana właściwej komisji senackiej, która dokonuje powtórnej oceny kandydatur. Po uzyskaniu stanowiska komisji Rektor występuje do Senatu z odpowiednim wnioskiem w sprawie zatrudnienia.)

Data opublikowania: 18.08.2017
Osoba publikująca: Marta Maj