Wynagrodzenia w projektach

Komunikat Rektora w sprawie procedury przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (nie dotyczy programu ETIUDA)

Aneks do umowy zlecenia zawartej w ramach obowiązujących projektów (w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów).

Wzór pisma - zmiana formy zatrudnienia

Oświadczenie - prawa autorskie do projektu

Zarządzenie nr 100 Rektora UJ z 15 listopada 2016 roku ws. zmiany Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w UJ w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Komunikat nr 4 Rektora UJ z 26 stycznia 2016 roku ws. uśrednionego uniwersyteckiego wynagrodzenia określonego dla nauczycieli akademickich oraz osób niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnianych w UJ

Zarządzenie nr 34  Rektora UJ z 9 kwietnia 2015 roku  ws. zmiany zarządzenia nr 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w UJ w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 34 - Protokół z wyboru personelu projektu 
UWAGA: ze względu na czytelność, prosimy o wypełnianie protokołu elektronicznie

Zarządzenie nr 3 Rektora UJ z 12 stycznia 2015 roku ws. zawierania umów cywilnoprawnych w UJ z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy

Zarządzenie nr 96 Rektora UJ z 16 września 2013 r. ws. ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projektach współfinansowanych (nie dotyczy CM UJ)     

     Załączniki do Zarządzenia nr 96 (.zip)

Zarządzenie nr 34 Rektora UJ z 26 kwietnia 2013 r. Regulamin zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w projektach współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 Ustawy z 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (nie dotyczy CM UJ)

Zarządzenie nr 35 Rektora UJ z 23 maja 2012 r. ws. zasad wynagradzania nauczycieli akademickich (zał. nr 2 określa stawki godzinowe za prowadzenie zajęć dydaktycznych)

 

Wersje edytowalne wszystkich formularzy są dostępne na stronie Działu Spraw Osobowych.