Raporty roczne

Raporty roczne  to raporty z realizacji projektów badawczych za dany okres sprawozdawczy, składane w kolejnym roku kalendarzowym. Zgodnie z zapisami u umowach projektowych raporty roczne wysyłane są do instytucji finansujących tj. NCN, NCBiR, MNiSW do dnia 31 marca.

W raportach rocznych należy rozliczyć wydatki poniesione do dnia 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego na podstawie danych uzyskanych z Działu Rozliczeń Projektów Krajowych.

W przypadku projektów Narodowego Centrum Nauki pierwszy raport roczny składany jest za rok kalendarzowy, w którym okres realizacji projektu wyniósł co najmniej 8 miesięcy. Jeżeli realizacja projektu, zgodnie z umową zakończy się nie później niż 30 kwietnia danego roku kalendarzowego, to raport roczny za rok poprzedzający nie jest wymagany.

W raporcie należy zamieścić informacje o wszystkich zmianach dokonanych w trakcie realizacji projektu, zarówno za zgodą kierownika jednostki, jak i w drodze aneksu.

Pierwszy raport roczny z realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych z MNiSW powinien obejmować środki finansowe przekazane Jednostce w ubiegłym roku kalendarzowym.

Raport roczny powinien zostać sporządzony w 3 egzemplarzach, podpisany przez kierownika projektu oraz dziekana wydziału na którym projekt jest realizowany i przesłany do Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów.

Raporty końcowe

Raporty końcowe to raporty podsumowujące całość realizacji projektu badawczego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami raport końcowy składa się nie później niż w terminie 60 dni od daty zakończenia projektu określonej w umowie. Raporty końcowe należy składać w terminie umożliwiającym uzyskanie wymaganych podpisów władz Uniwersytetu, tj. najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu składania raportów do instytucji finansujących.

Raport końcowy z projektów międzynarodowych współfinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozliczenia finansowego projektu dokonanego przez Komisję Europejską. Należy do niego dołączyć kopię pisma potwierdzającego rozliczenie projektu lub zakończenia udziału w projekcie. Jeśli Kierownik projektu nie otrzymał takiego pisma z KE, to wówczas obowiązkowo musi uzyskać jego kopię od koordynatora projektu. Raporty należy przygotować na podstawie danych uzyskanych z Działu Rozliczeń Projektów Zagranicznych oraz Działu Rozliczeń Projektów Krajowych.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami przesyłania raportów rocznych i końcowych do instytucji finansujących doprecyzowanymi zapisami w umowie projektowej.

Dla poszczególnych programów krajowych wzory raportów rocznych/końcowych dostępne są w systemie OSF lub na stosownych zakładkach programów krajowych albo u opiekunów projektów krajowych.

Niezłożenie raportu rocznego/końcowego w terminie lub złożenie raportu niespełniającego wymagań określonych w stosownych przepisach powoduje wstrzymanie dalszego finansowania oraz upoważnia instytucje finansujące do zastosowania postanowień umowy dotyczących niewłaściwego wykonania zobowiązań.

Do pobrania