Przygotowanie i realizacja projektów

Zarządzenie nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku

Zasady określające tryb udzielania pełnomocnictw do kierowania projektem

Załączniki do zarządzenia nr 56 

Nr Nazwa Osoba wypełniająca ODT  (Linux)  DOC (Windows) PDF
(Mac - prosimy wypełniać
przy użyciu aplikacji
Adobe Reader)
1 Formularz poszukiwania źródeł finanowania projektu zgłaszający zapotrzebowanie 
(nieobowiązkowo)
zał. 1 zał. 1 zał. 1
2a Formularz zgłoszenia projektu badawczego autor/kierownik projektu zał. 2a zał. 2a zał. 2a
2b Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego autor/kierownik projektu zał. 2b zał. 2b zał. 2b
2c Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego autor/kierownik projektu zał. 2c zał. 2c zał. 2c
2d Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego  autor/kierownik projektu zał. 2d zał. 2d zał. 2d
2e Formularz rejestracji projektu autor/kierownik projektu zał. 2e zał. 2e zał. 2e
3 Formularz oceny kwalifikowalności podatku VAT dla całego konkursu - CAWP, dla indywidualnego projektu - autor/kierownik projektu zał. 3 zał. 3 zał. 3

 

Załącznik 4 - Pełnomocnictwo do negocjacji: DOC

wypełnia CAWP

Załącznik 5 - Formularz wyboru kierownika projektu: ODT PDF
wypełnia autor/kierownik projektu

Załącznik 6 - Pełnomocnictwo dla kierownika projektu: DOC  w języku angielskim - dostęp po zalogowaniu
wypełnia CAWP

Załącznik 7 - Pełnomocnictwo dalsze: DOC w języku angielskim - dostęp po zalogowaniu

wypełnia CAWP

Załącznik 8 - Umowa z kierownikiem projektu niebędącym pracownikiem UJ: DOC
wypełnia CAWP

Instrukcja postępowania i współpracy pomiędzy Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (CAWP) a jednostkami administracji oraz Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Materiały są dostępne dla pracowników po zalogowaniu.

Instrukcja

Załączniki:

Nr Nazwa DOC (Windows) ODT (Linux) PDF
(Mac -  prosimy
wypełniać
przy użyciu aplikacji
Adobe Reader)
1 Wniosek o założenie rachunku bankowego dla projektu Zał. 1 Zał. 1 Zał. 1
2 Wykaz dokumentów do projektu Zał. 2 Zał. 2 Zał. 2