Projekty krajowe NCN

Przygotowanie umowy projektowej

Decyzja przyznająca dofinansownie określa terminy i warunki odesłania do instytucji finansującej umowy projektowej podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentacji Jednostki.
W decyzji wskazny jest termin w ciągu którego podpisana umowa musi trafić do instytucji finansującej. W projektach Narodowego Centrum Nauki jest to termin 2 lub 1 miesięca (w zależności czy wnioskodawcą była osoba fizyczna czy jednostka) w przypadku projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest to zazwyczaj termin 30 dni.

Przed przygotowaniem umowy o finansowanie projektów bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami zawartymi decyzji dotyczących terminu odesłania umowy. Niedotrzymanie terminu jest jednoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację projektu.

 

W komparycji umów projektowych podpisywanych z Narodowym Centrum Nauki, jako osobę reprezentującą jednostkę należy wpisać:
prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, przy kontrasygnacie finansowej Kwestora UJ.

Nr konta bankowego na które mają być przelewane środki finansowe projektu to: Bank PeKaO S.A. nr 37 1240 2294 1111 0010 6335 0640

Umowę należy składać w Centrum Administracyjngo Wsparcia Projektów.

Dziekan właściwego wydziału kontrasygnuje również umowę, stawiając swój podpis i pieczęć na ostatniej stronie umowy, w miejscu poniżej podpisu osoby reprezentującej jednostkę. Nie kontrasygnuje załączników umowy (kosztorys i harmonogram projektu).

W sprawach związanych z przygotwaniem umów do projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz projektów finansowanych przez instytucje zagraniczne bardzo prosimy o kontakt z osobą opiekującą się danym projektem w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów.

Wzory dokumentów

Dla ułatwienia procedury zamieszczamy pomocnicze wzory dokumentów zawierające wszystkie potrzebne informacje:

Zmiany w projektach

I. Za zgodą Kierownika Jednostki dokonuje się zmian tj.

  • zwiększenia lub zmniejszenia środków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jeśli zarówno pozycja z której jak i do której następuje przesunięcie ulega zmianie o nie więcej niż 15%;
  • zakupu dodatkowej, nieplanowanej aparatury naukowo-badawczej, o ile jej koszt nie przekracza 15% planowanej kwoty pierwotnie wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (razem);
  • rezygnacji z części aparatury naukowo-badawczej o ile jej koszt nie przekracza 15% planowanej kwoty pierwotnie wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (razem);
  • zakupu aparatury za kwotę inną niż wskazana we wniosku, jeżeli różnica w cenie wynika z przyczyn niezależnych od Jednostki i nie powoduje wzrostu wydatków na aparaturę o więcej niż 15% pierwotnej kwoty wskazanej w kosztorysie w pozycji koszty aparatury (razem)

UWAGA! Jeżeli zmniejszenie lub zwiększenie w danej pozycji kosztorysu następuje więcej niż jeden raz, przy ustalaniu, czy planowana zmiana wymaga sporządzenia aneksu, do wartości planowanego przesunięcia należy doliczyć wartość przesunięć dokonanych wcześniej. Granica 15% jest liczona w stosunku do pierwotnej wartości danej pozycji wskazanej w kolumnie „Razem" kosztorysu projektu

II. Zmiany dokonywane aneksem do umowy:

  • zmiana warunków realizacji projektu może być dokonana na wniosek Kierownika Projektu i Jednostki w drodze aneksu do umowy. Zasadność wprowadzania zmian podlega wówczas ocenie Centrum;
  • kierownik Projektu oraz Jednostka składają wniosek o zaakceptowanie zmian warunków realizacji projektu określonych w umowie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem (pismo przewodnie) oraz propozycją aneksu do umowy;
  • Propozycje aneksów mogą być złożone w Centrum nie później niż na 1 miesiąc przed datą zakończenia okresu realizacji projektu.

Instrukcje wprowadzania zmian oraz wzory aneksów dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki

Materiały ze szkolenia SONATA 12 - 15.11.2016

Materiały ze szkolenia OPUS 12 - 08.11.2016

Materiały ze szkolenia PRELUDIUM 12 - 07 i 09.11.2016