Zmiany w projektach

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w realizacji projektu, w trakcie jego wykonywania, Jednostka przedkłada w formie papierowej i elektronicznej wniosek o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących zmianę oraz nie później niż 3 miesiące przed określonym w umowie terminem zakończenia realizacji projektu, a także składa projekt aneksu do umowy z zastrzeżeniem, że aktualizacja Harmonogramu płatności nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

Nie uważa się za zmianę warunków realizacji projektu:

  • przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami kosztów nieprzekraczających 15% kwoty w ramach kategorii z której i do której następuje przesunięcie, z wykluczeniem możliwości zwiększenia kosztów ogólnych;
  • przesunięć kosztów pomiędzy poszczególnymi zadaniami/etapami projektu do 20% kwoty dofinansowania zadania/etapu

 

UWAGA! Zmiana warunków umowy nie może dotyczyć zakończonych okresów realizacji projektu