Zmiany w projektach

  • zmiana warunków realizacji umowy może być dokonana w formie aneksu do umowy, na uzasadniony wniosek Jednostki złożony nie później niż 60 dni przed upływem terminu zakończenia zadań ustalonego w umowie; 
  • nie uważa się za zmianę warunków umowy zwiększenia lub zmniejszenia w poszczególnych pozycjach kosztorysu nie więcej niż o 15% środków finansowych, bez zwiększania wysokości finansowania przyznanego przez Ministra na realizację projektu;
  • wzory aneksów programów finansowanych ze środków Ministerstwa znajdują się na stronie MNiSW
  • bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami wprowadzania zmian w projektach finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprecyzowanymi zapisami w umowie projektowej;
  • dla poszczególnych programów krajowych wzory dokumentów są ustalane indywidualnie i są dostępne albo na stosownych zakładkach programów krajowych albo u opiekunów projektów krajowych