Archiwalne wersje dokumentów

Przygotowanie i realizacja projektów - zarządzenie obowiązujące do 10.07.2016

Zarządzenie nr 10 Rektora UJ z 22 stycznia 2015 roku


Załączniki do Zarządzenia nr 10:

Załącznik nr 1. Formularz zapotrzebowania na projekt - wypełniany nieobowiązkowo na etapie poszukiwania źródeł finansowania

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia projektu (docx)- wypełnia autor/kierownik projektu na etapie składania projektu

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszenia projektu (doc)- wypełnia autor/kierownik projektu na etapie składania projektu

Załącznik nr 3. Formularz oceny ryzyka ex-ante w projekcie - wypełnia autor/kierownik projektu na etapie składania projektu 

Załącznik nr 4. Lista kontrolna do wniosku o dofinansowanie - wypełnia CAWP

Załącznik nr 5. Pełnomocnictwo do negocjacji - wypełnia CAWP

Załącznik nr 6. Formularz wyboru kierownika projektu - wypełnia autor/kierownik projektu

Załącznik nr 7. Wniosek o założenie rachunku bankowego dla projektu - wypełnia CAWP

Załącznik nr 8. Pełnomocnictwo dla Kierownika projektu - wypełnia CAWP

Załącznik nr 9. Pełnomocnictwo dalsze - wypełnia CAWP

Załącznik nr 10. Wykaz dokumentów projektu - wypełnia CAWP

Załącznik nr 11. Formularz analizy ryzyka w trakcie realizacji projektu - wypełnia autor/kierownik projektu