Zadania Centrum

Do zakresu zadań Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów (Centre for Project Administrative Support of the Jagiellonian University) należy pomoc jednostkom Uniwersytetu Jagiellońskiego w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Prezentacja CAWP

Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z 25 września 2015 roku w sprawie połączenia Działu Funduszy Strukturalnych i Działu Programów Badawczych w Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 76 Rektora UJ z 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów oraz Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Struktura organizacyjna CAWP

Sekcja ds. projektów międzynarodowych
Sekcja ds. projektów edukacyjnych i upowszechniających naukę
Zespół ds. krajowych programów badawczych i stypendiów
Zespół ds. krajowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych

 

Zadania:

 • doradztwo w zakresie możliwości i zasad pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym prowadzenie spotkań informacyjnych, szkoleń oraz konsultacji indywidualnych; 
 • doradztwo dla kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami;
 • nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i dydaktycznymi w celu wspierania działań związanych z inicjowaniem wspólnej realizacji projektów, w tym udział w przygotowaniu i opiniowaniu umów partnerskich; 
 • pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o finansowanie;
 • weryfikacja formalna wniosków o finansowanie projektów;
 • pomoc na etapie podpisywania umów, w tym udział w przygotowaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania;
 • wsparcie kierowników projektów oraz zespołów projektowych w bieżącej realizacji projektów;
 • monitorowanie realizacji działań projektowych;
 • opiniowanie zgodności zgłaszanych zmian do projektów z warunkami umowy o finansowanie oraz zasadami kwalifikowalności wydatków;
 • weryfikacja formalna sprawozdań z realizacji projektów;
 • współpraca z kierownikami projektów oraz zespołów projektowych w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych;
 • udział w przygotowaniu projektów strategicznych UJ.

 •  

Zespół ds. kwalifikowalności wynagrodzeń

Zadania:

 • konsultowanie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Działem Spraw Osobowych;  
 • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
 • udział w kontrolach i audytach projektów, w tym przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień dotyczących zatrudniania i wynagradzania w projektach;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.
 •  

Zespół ds. informacji, sprawozdawczości i ewidencjonowania projektów

Zadania:

 • upowszechnianie informacji na temat konkursów przeznaczonych dla jednostek UJ;
 • administrowanie strony www CAWP;
 • redagowanie i opracowywanie graficzne folderów informacyjnych, poradników, materiałów szkoleniowych związanych z realizacją projektów w UJ;
 • organizacja konferencji, konsultacji i szkoleń w zakresie przygotowania i realizacji projektów;
 • pomoc w przygotowaniu wniosków oraz dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej złożenie wniosku o finansowanie;
 • prowadzenie ewidencji składanych wniosków i realizowanych projektów; 
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, zestawień, w tym wprowadzanie danych do systemu POL-on;
 • wstępne rejestrowanie projektów w systemie SAP;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów
 •  

Zespół ds. obsługi formalno-prawnej projektów

Zadania:

 • opracowywanie wzorów, konsultowanie i negocjowanie umów konsorcjów, umów o współpracy, listów intencyjnych, umów o finansowanie projektów, aneksów i innych zmian niewymagających formy aneksu, w tym współpraca z Pełnomocnikiem Rektora UJ ds. prawnych;
 • konsultowanie i aktualizowanie wewnątrzuczelnianych procedur dotyczących realizacji projektów;
 • konsultowanie aktów prawnych oraz wytycznych dotyczących projektów;
 • udział w przygotowywaniu dokumentacji ogólnouczelnianej warunkującej otrzymanie finansowania oraz realizację projektu w UJ;
 • konsultowanie form dokonywania zakupów, w tym współpraca z Działem Zamówień Publicznych;
 • przygotowywanie odwołań, protestów i wyjaśnień na potrzeby przygotowywanych i realizowanych projektów;
 • monitorowanie udzielonej i otrzymanej przez Uniwersytet pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis;
 • stała współpraca z jednostkami UJ zaangażowanymi do obsługi projektów.