Doradztwo CAWP na WZIKS, WFAIS i WBBiB

Termin: 04.10.2016 - 30.06.2017
Organizator: Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: Edyta Wołos, mail: edyta.wolos@uj.edu.pl, tel. 506 006 617, 12 663 38 27

Czas i miejsce:

 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, sala nr 0.202, każdy wtorek miesiąca, g. 9:00-15:00
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, pok. H-0-05 (parter), każdy piątek miesiąca, g. 9:00-15:00
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, pok. 2.01.34, drugi czwartek miesiąca, g. 9:00-15:00

Cel: wspieranie środowiska naukowego w aplikowaniu o środki ze źródeł zewnętrznych, w szczególności z funduszy strukturalnych, programów Komisji Europejskiej, krajowych i zagranicznych programów badawczych, badawczo-rozwojowych, edukacyjnych i inwestycyjnych. Spotkania mają służyć zespołom badawczym, pracownikom naukowym, doktorantom oraz pracownikom administracyjnym odpowiedzialnym za obsługę projektów. 

Zakres wsparcia doradczego:

 1. Analiza możliwości pozyskania dofinansowania oraz przedstawienie optymalnego planu działań od momentu przygotowania niezbędnych dokumentów, do momentu złożenia gotowego wniosku aplikacyjnego.
 2. Indywidualny dobór źródeł finansowania poprzez bezpośrednią analizę konkretnego pomysłu.
 3. Informowanie o programach i projektach ze źródeł krajowych, międzynarodowych i funduszy strukturalnych.
 4. Weryfikacja potrzeb w zakresie niezbędnych szkoleń i spotkań tematycznych zgodnie z potrzebą jednostki UJ lub/i grup badawczych.
 5. Wsparcie doradcze na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, w tym konsultowanie budżetu i pomoc na etapie konstruowania wydatków projektowych w kontekście ich kwalifikowalności.
 6. Ocena formalnych i technicznych możliwości realizacji projektów oraz ocenę formalną dokumentacji projektowej.
 7. Doradztwo specjalistów CAWP w zakresie wewnętrznych procedur UJ oraz wymogów instytucji zarządzających środkami zewnętrznymi na każdym etapie aplikowania o środki i realizacji projektów.
 8. Konsultacje i rozwiązywanie wszelkich trudności na etapie realizacji projektów w zakresie, m.in. wydatkowania środków z budżetu projektu, procedur zatrudniania i wynagradzania w projekcie, realizacji wskaźników, przygotowanie do audytów zewnętrznych, zamykania i rozliczania projektów.

W wyniku weryfikacji potrzeb na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ spotkania będą dostosowywane tematycznie i obszarowo do zgłaszanych problemów. Na każdym spotkaniu, zgodnie z wcześniej zgłoszonym zapotrzebowaniem będą obecni specjaliści CAWP, którzy poprzez zindywidualizowaną pomoc udzielą wsparcia w rozwiązaniu konkretnego problemu zarówno na etapie aplikowania jak i realizacji projektów.

Indywidualna analiza pomysłu w celu identyfikacji zewnętrznego źródła finansowania:

Doradztwo prowadzone jest indywidualnie przez specjalistę z CAWP UJ w oparciu o krótki zarys analizowanego pomysłu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie krótkiego opisu pomysłu na projekt:

 • na czym ma polegać planowane przedsięwzięcie i czemu ma służyć (badania podstawowe, wdrożenie, inwestycje itp.)
 • rodzaj planowanych wydatków (wynagrodzenia, zakup aparatury, koszty delegacji, udział w konferencjach, wydatki inwestycyjne, itp.) lub skorzystać z formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu  

Indywidualna analiza problemu w oparciu o dokumentację realizowanego projektu:

Analiza prowadzona jest indywidualnie przez specjalistę z CAWP UJ w oparciu o dokumentację projektu. Dlatego też osoby, które będą chciały skorzystać z tej formy wsparcia proszone są o przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z krótką informacją o zaistniałym problemie.

Data opublikowania: 03.10.2016
Osoba publikująca: Marta Maj